Deniza Iri Sati Lar Giri Bo Altmada Sati Lar Yazan Turgut Kalps Z

Author: Turgut Kalpsüz
Publisher:
ISBN:
Size: 72.74 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3214
Download Read Online
ellifler yüklenmek suretiyle satışları, geminin tayini suretiyle yapılan' satışların
daha y u- ş a t ı l m ı ş bir şekli (un assouplissement de la vente par navire
designe) addetmektedirler (205). ... Fransız ilmî ve kazaî içtihatlarına uygun
olarak F r e d e- r i c q, yüklemede satışları «satıcının, malın muvasalatı için
öngörülen tarihe göre tayin ve inkizası tesbit edilmiş belli bir sürede yüklemeyi
deruhte etmiş olduğu, denizaşırı bir mahalde teslim edilecek eşyaların satışı»
şeklinde tarif eder (206).

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN: 9789753894586
Size: 42.69 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1688
Download Read Online
Semenin satıcının maliyet konusundaki beyanına göre belirlenmesi durumunda
ise güvene dayalı satım türlerinden (büyûu'l-emâne) söz edilir; bunlar da fiyat
satıcının aldığı bedelden düşükse "vadîa", yüksekse “murâbaha”, aldığı bedele
eşitse “tevliye” adını alır. Özellikle piyasayı ... şey" anlamında kullanılan (Kâsânî,
V. 222) resü'l-mâle (sermaye) yani alış fiyatına (ilk semen) neleri dahil saydığını
müşteriye açıklamışsa bunların tamamını sermayeye ekleyebilir. Buna karşılık, “
Bana şu ...

Yillik Islami Ilimler Arastirma Vakfi

Author: İslâm̂ı İlimler Araştırma Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 32.69 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1671
Download Read Online
Bu bakımdan satıcının semeni açıkca söylemesi şart koşulmuştur (70). Bazı
hallerde mal sahibi (bâyi) mebie hem masraflar eder, hem de ondan gelir
sağlarsa ... el-Muğnî c. 4, s. 226. Semende vâki hilelerle bir mal satın alınırsa o
zaman İmam. 69) el-Müdevvene c. 4, s. 229. 70) Bidâyetü'l-Müctehid c. 2, s. 242.
71) İbnu Âbidîn c. 4, s. 171. 72) İbni Âbidîn c. 4. s. 172. el-Muhallâ. mesele 1517,
c. 9, s. 627. 73) el-Müdevvene c. 4. s. 229. 74) el-Müdevvene c. 4, s. 229. Bidyetü'
l-Müctehid c.

Ke F Z Zun N An Es Mi L K T Bi Ve L F N N

Author: Kâtip Çelebi
Publisher:
ISBN:
Size: 71.59 MB
Format: PDF, ePub
View: 5575
Download Read Online
kuralları vardır, bu ilim yolculuklarda tüccarlara, yazmayı bilmeyen pazarcı halka
ve yazı malzemesi bulamayan öğrenim görmüş kişilere çok yararlıdır; boğumlar
yani parmak boğumları hesabı ilmi de bunlardandır, bunların her birisini özel
sayıların karşısına koymuşlar sonra da parmakların durumlarına birler, onlar,
yüzler ve binler takdir etmişler ve binlerin ve daha fazlasının hesabının
öğrenildiği kurallar ortaya koymuşlardır, bu ilim tüccarlar için özellikle de alıcı ve
satıcının her biri ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
Publisher:
ISBN: 9789753894548
Size: 43.12 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2009
Download Read Online
Mâlikîler bunu müşteri açısından neceşe (muvazaalı arttırma) kıyaslamakta ve
satıcının rızasını zedelediğini düşünmektedir. ... Şâfıîler'den Mâlikîler'e katılanlar
varsa da diğerleri bunun için satıcının necesten haberi bulunması kaydını
koymazlar. ... 96-97, 402; Ibnü'l-Mülakkın. Tuh- fetû'l-muhtâc ilâ edilleti'l-Minhâc (
nşr Abdullah b Saâf el-LIhyânî). Mekke 1406/1986, IV, 314, 315-316; İbnü'l-H
ümâm. Fethu'l-kadir, VI, 476- 477, 479, Hattâb. Mevâhibü'l<elîl, Beyrut 1398. IV,
237-239 ...

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.43 MB
Format: PDF, Docs
View: 3258
Download Read Online
Savas donanma- si, gerektiginde «nUttefllu fenlke ve yunan sitelerinden aliñan
gemilerle kurulurdu. lm- paratorluk hiç degilse dogrudan dogruya krala bagli
eyaletlere ve askert strategos rUtbesinde satraplartn yönettigi satraphkla- ra
bölünmüstü. Karmasik bir idare sis- temi, kralbk <alan»min gelirleriyle Yu-
nanlilardan, barbarlardan, .... baylye müslemünileyh, mebiye [sa- tilmis sey] ise
resülmal denir. Saticinin öliimil, selemde teslimi muaccel duruma getirir. Alicinin
ölUmU halinde ...

Y Ll K Sl M Limler Ara T Rma Vakf

Author: İslâmı̂ İlimler Araştırma Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 17.66 MB
Format: PDF, Docs
View: 4468
Download Read Online
Bu bakımdan satıcının semeni açıkca söylemesi şart koşulmuştur (TM). Bazı
hallerde mal sahibi (bayi) mebie hem masraflar eder, hem de ondan gelir
sağlarsa ... Yukarıda bahsedilen ivazsız iktisaplarda da yanı usûl uygulanabilir.
68) ez-Zeyleî c. 4, s. 75,76. El-Fetâvâ'l-Hindiyye c. 3, s. 161 -162. İbni Âbidî a 4, 4.
172. el-Muğnî c. 4. 8. 226. 69) el-Mûdevvene c. 4, s. 229. 70) Bidâyetü'l-Müctehid
c. 2, s. 242. 71) İbnu Âbidîn c. 4, s. 171. 72) ibni Âbidîn c. 4, s. 172. el-Muhallâ,
mesele 1517, ...

Sl M Ansiklopedisi Hil L H Seyin L Mek N B8

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 27.81 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2131
Download Read Online
kim aldatıcı ve yanıltıcı sözlere başvurmaları, özellikle satıcının maliyete veya
aldığı fiyata bir miktar kâr ilâvesiyle malını sattığı murabaha, zararına sattığı vadîa
. aldığı fiyata sattığı tevliye. ... Bu sebeple burada müşterinin itimadına hıyanet
sayılan en küçük bir eksik ve yalan beyan, satıcının müşterinin rızâsına tesir
edecek her türlü hususu açıklamaması hile olarak değerlendirilmekte ve bunun
sonucunda aldanan tarafa hilenin zararından ... 174-177; İbn Rüşd. Bidâyetü'l-m
üc- tehid.

Sl M Ansiklopedisi Sl M Kaade

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 31.16 MB
Format: PDF, Kindle
View: 519
Download Read Online
Bir satım akdinde satıcı, satıma konu olan mal (mebf) üzerinde başka bir
kimsenin hakkı bulunmadığını da taahhüt etmiş sayıldığından istihkak davasının
sabit olması satıcının bu taahhüdünü yerine getirmediği anlamına gelir. Bunun
tazmini ise satım akdinin feshi ve ... VIII, 173;lbn Rüşd. Bidâyetü'l-mûctehid, II,
296-297; Kadî- hân. el-Fetâuâ, Kahire 1313, II, 270; IV, 470; V, 2; VII, 544; İbn
Kudâme. el-Muğnî, IV, 597-598; Osman b. Ali ez-Zeylai, Tebyinü'l-hakfik, Bulak
1314, IV, 99-110; ...